NÔNG NGHIỆP XANH ĐẤT QUẢNG
NÔNG NGHIỆP XANH ĐẤT QUẢNG

NÔNG NGHIỆP XANH ĐẤT QUẢNG

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch và tiên tiến trên chính quê hương Tiên Phước. Tạo ra những sản phẩm "Sấy Sạch" cho người tiêu dùng, vừa giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân địa phướng và tăng giá trị nông sản sạch quê nhà.