Về việc điều chỉnh, thay đổi sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 (Chương trình OCOP)