Cây măng cụt giống

CODE-767
Cây cao trên 80cm, có 2 cặp cành, đã được thuần dưỡng tại tỉnh Quảng Nam hơn 8 tháng. không sâu bệnh.
Mô tả sản phẩm
Cây cao trên 80cm, có 2 cặp cành, đã được thuần dưỡng tại tỉnh Quảng Nam hơn 8 tháng. không sâu bệnh. Đủ tiêu chuẩn làm giống tốt