Thực Phẩm Sạch Trường Xuân
Thực Phẩm Sạch Trường Xuân

Thực Phẩm Sạch Trường Xuân

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Thực Phẩm Sạch Trường Xuân

Tên người đại diện: Phạm Phú Ân

Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Dục, phường An Mỹ, Tam Kỳ và 220 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ