HTX Nông nghiệp Tam Anh Bắc
HTX Nông nghiệp Tam Anh Bắc

HTX Nông nghiệp Tam Anh Bắc

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Dầu phộng chu lai

 

Sản phẩm “Dầu phộng Chu Lai” của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tam Anh Bắc đã được huyện Núi Thành đánh giá, phân hạng là sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)

Liên hệ

Dầu phộng chu lai

 
Liên hệ
Liên hệ

Dầu phộng chu lai