Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Mỹ Khánh
 Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Mỹ Khánh

Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Mỹ Khánh

Thông tin nhà cung cấp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại