Quy chế hoạt động

QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

TRANG THÔNG TIN SẢN PHẨM QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-SCT ngày 15/03/2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam)

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý hoạt động của Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam trên mạng Internet nhằm xây dựng môi trường cung cấp, tiếp nhận, trao đổi thông tin sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thành viên Ban điều hành Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam.

2. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu (hoặc được uỷ quyền) sản phẩm đăng thông tin lên Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam.

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ

1. Trang Thông tin Sản phẩm Quảng Nam có tên website chính thức là: sanpham.quangnam.gov.vn, ứng dụng Smart Quảng Nam các địa chỉ website: sanphamquangnam.com, sanphamquangnam.vn. Đây là kênh thông tin điện tử chính thống để các cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm của tỉnh.

2. Trang Thông tin Sản phẩm Quảng Nam là kho lưu trữ trên không gian mạng về các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam, cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm với người tiêu dùng.

3. Sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh Quảng Nam được đưa lên Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam là những sản phẩm được chứng nhận OCOP, sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm phẩm nghề, đặc sản vùng miền, …

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Bảo đảm cho mọi công dân truy cập vào Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam thuận tiện trên các thiết bị.

2. Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể dùng ngôn ngữ nước ngoài khi được sự cho phép của cơ quan chức năng.

3. Mọi thông tin được đưa lên Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam không được mang nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, tuyên truyền bạo lực, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng dể dàng, nhanh chóng.

Điều 5. Quản lý Trang Thông tin

1. Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương; Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu điều hành, đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục.

2. Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở, các Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về sản phẩm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham gia giải quyết các ý kiến của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 6. Đăng ký sản phẩm

1. Để tham gia thành viên và đăng sản phẩm vào Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam các tổ chức, cá nhân cần điền các thông tin để đăng ký (theo mẫu có sẵn trên hệ thống) gồm các thông tin sau:

- Thông tin cơ sở/doanh nghiệp (Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, điện thoại, website, Facebook, …)

- Thông tin người trực tiếp phụ trách, liên hệ (tên, chức vụ, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu sử dụng,…)

- Thông tin sản phẩm: (mô tả sản phẩm, lĩnh vực, chứng nhận sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, …

- Cam kết của cơ sở, doanh nghiệp.

2. Khi cơ sở, doanh nghiệp điền các thông tin, Sở Công Thương kiểm tra sự chính xác qua cơ chế "Chứng thực tài khoản" cùng các tài liệu có liên quan. Sau khi xác thực, sơ sở, doanh nghiệp được cấp một tài khoản để sử dụng gian hàng được tạo trên môi trường mạng thuộc phần dữ liệu bên trong trang thông tin sản phẩm.

Nếu cơ sở, doanh nghiệp có thay đổi thông tin thì phải đăng nhập vào tài khoản đã được cấp để cập nhật, bổ sung và được xác nhận lại.

3. Mật khẩu truy cập được mã hoá và giữ bí mật tuyệt đối, chỉ người có nhiệm vụ giao quyền xác thực tài khoản mới được biết để tổng hợp quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo mật thông tin.

Điều 7. Chuẩn hóa mã thông tin

Tất cả các thông tin được đưa lên Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam phải sử dụng các phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Điều 8. Công tác kiểm tra, kiểm soát

Các cơ sở, doanh nghiệp cung cấp thông tin trên Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về sản phẩm. Trong trường hợp có kiến nghị, phản ảnh của người dân về các nội dung có liên quan, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra để xác thực và đề xuất xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có vi phạm).

Điều 9. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam được đảm bảo an toàn, hoạt động thông suốt và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin sản phẩm để giới thiệu, quảng bá. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát, Sở Công Thương ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm an toàn đối với thông tin sản phẩm đã được cung cấp.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến đã được cấp tài khoản không thể truy cập được thì phải thông báo cho Sở Công Thương qua địa chỉ email: sct@quangnam.gov.vn hoặc điện thoại: 02353.852876 để kịp thời khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Điều 10. Điều khoản áp dụng

Quy chế tạm thời của Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh trường hợp vướng mắc (nếu có) thì sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn.