Vòng trầm hương cao cấp 14 li vthnl06

CODE-1226
Vòng trầm hương tự nhiên